SMARTSTOCK SP. Z O.O. realizuje projekt :

„Stworzenie oprogramowania do poprawy trafności prognoz i optymalizacji zapasów z perspektywy odbiorcy i dostawcy współpracujących w ramach łańcucha dostaw przy zastosowaniu rozmytych, głębokich sieci neuronowych”

w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Wartość projektu: 13 206 227.29 zł
Wartość dofinansowania: 9 507 901.34 zł

Nr Umowy: POIR.01.01.01-00-1140/19
Instytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

W wyniku realizacji projektu ma powstać produkt, który wpisuje się w światowy trend digitalizacji łańcucha dostaw, wykorzystujący modele predykcyjne i preskryptywne w procesie podejmowania decyzji. Ma on pozwolić przedsiębiorstwom działającym w ramach ogniwa łańcucha dostaw: odbiorca-dostawca na poprawę trafności prognoz i optymalizację zapasu, a przez to obniżenie kosztów logistycznych, zwiększenie dostępności towarów dla klientów, uwolnienie kapitału zamrożonego w nadmiernym zapasie, zwiększenie elastyczności łańcucha dostaw, poprawę rentowności oraz obniżenie zużycia energii i emisji CO2. Produkt będący wynikiem prac badawczo-rozwojowych ma pozwalać na gromadzenie danych i ich standaryzację, a następnie wykorzystanie ich w modelach symulacyjnych i optymalizacyjnych przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego w oparciu o technologię chmurową. Zastosowane będą rozmyte, głębokie sieci neuronowe do generowania decyzji biznesowych pozwalające na znaczącą poprawę zarówno czasu podejmowania decyzji jak i ich trafności w odniesieniu do przyjętych funkcji celu przez obu partnerów działających w ramach łańcucha dostaw, jak i każdego z nich z osobna.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach konkursu „Szybka ścieżka” dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców – konkurs dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych.