Smartstock > Produkcja

Produkcja

optymalizacja łańcucha produkcji

Producenci dóbr konsumpcyjnych jak i przemysłowych działają pod stałą presją utrzymania zakontraktowanych poziomów obsługi klienta (Service Level) jednocześnie zmagając się z coraz bardziej złożonymi łańcuchami dostaw i ograniczonymi zdolnościami produkcyjnymi. Zachowanie dbałości o realizację zamówień sprzedaży musi być rozpatrywane w reżimie umiejętnego utrzymywania założonych poziomów kosztów i zdrowego cashflow. Kluczowe staje się podejmowanie optymalnych decyzji w zakresie przyjętych do realizacji planów sprzedaży, produkcji i zakupów.

Rosnąca presja klientów na wprowadzanie nowości, indywidualizacja produktów w kontekście poszczególnych klientów i coraz trudniejsze utrzymywanie własnych marek powodują dużą konkurencje wewnętrzną w zakresie wykorzystania dostępnych mocy produkcyjnych. Optymalne decyzje wymagają od planistów znacznie szerszego zrozumienia zarówno generowanej przez poszczególne produkty wartości jak i ryzyka związanego z błędnym oszacowaniem przyszłej sprzedaży. Nietrafne plany sprzedaży prowadzą zarówno do braku dostępności wyrobów gotowych, co skutkuje brakiem utrzymania wymaganych poziomów obsługi klienta, karami, utratą sprzedaży i marży, jak i do nadmiernych zapasów blokujących dostęp do kapitału.

Pomocnym narzędziem w procesie planistycznym jest skorzystanie z algorytmów prognozowania statystycznego pozwalających oprzeć przewidywaną sprzedaż na analizie  trendów, sezonowości oraz wpływie efektów dni kalendarzowych. Oparcie się o dane statystyczne pozwala ponadto na kalkulację klasyfikacji ABC np. wg wielkości przychodów oraz XYZ w kontekście zmienności popytu. Dzięki temu możliwe jest zbudowanie właściwych strategii zarządzania zapasem bazujących na złożeniu w/w klasyfikacji w odniesieniu to poszczególnych grup produktów. Przykładowo produkty z grupy AX tj. mające wysoki udział wartościowy w sprzedaży i stabilny popyt mogą być odnawianie automatycznie w stałej wielkości i cyklu, podczas gdy produkty z grypy CZ tj. mające niską wartość i rzadki popyt mogą być produkowane rzadziej, ale w większych ilościach.

Dostęp do prognoz popytu statystycznego i właściwa klasyfikacja produktów to dobry wstęp do procesu planistycznego. Kolejnym jest wykorzystanie wiedzy rynkowej czy planowanych działań marketingowych do przyjęcia planu sprzedaży, który będzie podstawią do dyskusji z działem produkcji i zakupów w procesie prowadzącym do osiągnięciu konsensusu międzydziałowego. O ile bowiem wiedza na temat popytu jest bardzo istotną informacją, o tyle danymi pozwalającymi na utrzymywanie optymalnego poziomu wyrobów gotowych są ograniczenia w całym łańcuchu dostaw, tj. lead time’y czasu realizacji zleceń produkcyjnych, ograniczenia wielkości produkcji np. minimalne wielkości partii, kalendarze pracy, itd. Rozumienie wpływu tych czynników pozwala utrzymywać zarówno optymalny poziom zapasu bezpieczeństwa jak i określić cykl odnawiania zapasów.